Free Web Hosting

Mehmed Emin Tokadi Hazretleri’nin bazı eserleri şunlardır:
1) İrşâd-üs-Sâlikîn,
2) Risâlet-ül-Etvâr,
3) Şerh-ı Kasîde-i Askalânî,
4) Tuhfet-üt-Tullâb,
5) Hulâsa-ı Tarîkat,
6) Risâle-i Rûhiyye,
7) Sıyânet-i Dervîşân fî Bahsi Deverân-ı Sûfiyyân,
8 ) Suâl-Cevâb,
9) Metâli’ ul-Meserrât Tercümesi,
10) İbn-i Hacer Askalânî’nin, Savâ’ik-ı Muhrika adlı eserinin tercümesi.
11) İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin Risâle-i Emânet Tercümesi,
12) Risâle-i Sülûk,
13) Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin; “Ân hayâlâtî ki dâm-ı evliyaest” mısra’ı ile başlayan beytini de şerh etmiş, açıklamıştır.